Board logo

標題: 2017 歐洲聯賽冠軍盃專帖 [打印本頁]

作者: DrHorse    時間: 2017-8-26 04:16     標題: 2017 歐洲聯賽冠軍盃專帖

9 月 13 日正式開波 ...

[attach]59983[/attach]
[attach]59984[/attach]
[attach]59985[/attach]
[attach]59986[/attach]
[attach]59987[/attach]
[attach]59988[/attach]
[attach]59989[/attach]
[attach]59990[/attach]
作者: DrHorse    時間: 2017-9-12 04:19

星期二 4        歐洲聯賽冠軍盃        巴塞隆拿 對 祖雲達斯                13/09 02:45       
星期二 5        歐洲聯賽冠軍盃        曼聯 對 巴素利                13/09 02:45       
星期二 6        歐洲聯賽冠軍盃        羅馬 對 馬德里體育會                13/09 02:45       
星期二 7        歐洲聯賽冠軍盃        些路迪 對 巴黎聖日耳門                13/09 02:45       
星期二 8        歐洲聯賽冠軍盃        賓菲加 對 莫斯科中央陸軍                13/09 02:45       
星期二 9        歐洲聯賽冠軍盃        拜仁慕尼黑 對 安德列治                13/09 02:45       
星期二 10        歐洲聯賽冠軍盃        車路士 對 卡拉巴克                13/09 02:45       
星期二 11        歐洲聯賽冠軍盃        奧林比亞高斯 對 士砵亭                13/09 02:45       


又挑起落街睇 ball 條根 ...

哈, 一間酒吧點同時間播放 8 場波呢 ...

歡迎光臨 駿薈馬迷會 (http://www.drhorsehk.net/bbs/) Powered by Discuz! 6.1.0